Spondylus gaederopus


Phylum:  Mollusca
Class: Bivalvia
Order: Pectinida
Family: Spondylidae

Common name: Spondilo, Spinous Scallop