Zeus faber

Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Zeiformes
Family: Zeidae

Common name: Pesce San Pietro