Pagellus erythrinus

Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Perciformes
Family: Sparidae

Common name: Pagello Fragolino