Lichia amia


Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Perciformes
Family: Carangidae

Common name: Leccia