Labrus merula


Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Perciformes
Family: Labridae

Common name: Tordo merlo, Tordo nero