Engraulis encrasicolus


Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Clupeiformes
Family: Engraulidae

Common name: Acciuga, Alice