Anthias anthias


Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Perciformes
Family: Serranidae

Common name: Castagnola rossa