Turritopsis dohrnii






Phylum: Cnidaria
Class:  Hydrozoa
Order:  Anthoathecata
Family: Oceaniidae

Common name: