Leptogorgia sarmentosa


Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Alcyonacea
Family: Gorgoniidae

Common name: