Halocoryne epizoica


Phylum: Cnidaria
Class:  Hydrozoa
Order:  Anthoathecata
Family: Zancleidae

Common name: