Epizoanthus arenaceus

Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Zoantharia
Family: Epizoanthidae

Common name: