Aiptasia diaphana


Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Actiniaria
Family: Aiptasiidae

Common name: