Actinia equina


Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Actiniaria
Family: Actiniidae

Common name: