Turbicellepora magnicostata

Phylum: Bryozoa
Class: Gymnolaemata
Order: Cheilostomatida
Family: Celleporidae

Common name: