Cellaria salicornioides

Phylum: Bryozoa
Class: Gymnolaemata
Order: Cheilostomatida
Family: Cellariidae

Common name: